รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว
ตำแหน่ง (Position):   ประธานหลักสูตร / หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -

 ปริญญาตรี  
      - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  ปริญญาโท  
       - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล์ (E-mail) : -
ting00097@yahoo.com

เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -
- การบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
- ห้องสมุดโรงเรียน

ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -